Skinnarin viesti liike-elämälle: LOmat on peruttu, nyt mennään

Skinnarin viesti liike-elämälle: LOmat on peruttu, nyt mennään

Talouskasvu: Yrityksille annetaan täysi tuki, jotta kasvumarkkinoille voidaan iskeä kiinni, ministeri lupaa.

Maailmanmarkkinoiden ja koti­markkinoiden kasvu on nyt jo tosiasia. Kasvupyrähdyksestä odo­tetaan jopa ennätyksellisen ripeää, kun koronapandemian aiheuttama tulppa purkautuu ja elvytysraha voitelee talouden rattaat.

Suomessa muun muassa Kes­kuskauppakamari on kantanut huolta suomalaisyritysten iskuky­vystä, kun markkinat avautuvat. Markkinoilla pitäisi olla ensimmäi­senä tai ensimmäisten joukossa.

Huoli on yhteinen ja tiedostet­tu, ja siihen on jo jonkin aikaa rakennettu vastausta, sanoo ke­hitysyhteistyö­ ja ulkomaankaup­paministeri Ville Skinnari (sd.)

.– Vuosi on tehty töitä sen eteen, olemme valmiina tätä hetkeä var­ten, Skinnari sanoo.

– Yrityksille viesti on, että nyt saa ja pitää olla yhteydessä ja saa pyytää apua.

Skinnarin mukaan Suomen koko vienninedistämisverkoston toi­mintaa on viritetty. Tavoitteena ovat olleet ”mahdollisimman hy­vät palvelut ja kasvupolut kohde­markkinoille”.

Mutta tiedon pitää kulkea, jotta tiedetään, mitä maailmanmarkki­noilla tapahtuu, Skinnari sanoo. Yritysten pitää tietää, miten tuot­teet saadaan markkinoille, millais­ta kysyntää on ja millaista apua on tarjolla.

Siksi ministerin mukaan kaikkien on nyt puhallettava yhteen hiileen. Se tarkoittaa koko ketjua aina pai­kallisista elinkeinoyhtiöistä valtion kansainvälistymispalveluita tarjoa­vaa Business Finlandia ja Suomen ulkomaanedustustoja myöten.

Kotimaan markkinoiden saa­minen ylös on tärkeää, samoin EU­-markkinoiden ja muiden pe­rinteisten markkina­-alueiden, eri­tyisesti läheisten Saksan, Ruotsin ja Venäjän.

– Markkinoita jaetaan uudes­taan ja uudella tavalla. Suomella on tässä hyvät mahdollisuudet, Skinnari sanoo.

Hän viittaa esimerkiksi puhtaa­seen teknologiaan ja digitalisaa­tioon, mutta myös perinteiseen teollisuuteen. Tärkeää on myös saada PK-­sektori mukaan kas­vuun. Mutta hetki on nyt, Skin­nari painottaa.

– Olen sanonut ihan tosissani, että lomat on nyt peruttu. Nyt mennään.

Konkreettisesti iskukyvyn raken­taminen vientimarkkinoille on tarkoittanut esimerkiksi 20 uu­den vientikaupan asiantuntijan palkkaamista. Lisäksi kohdemark­kinoita on asetettu tärkeysjärjes­tykseen.

Perinteisten tärkeiden markki­noiden rinnalle on nostettu esimer­kiksi Aasiassa Taiwan, Hongkong ja Thaimaa. Intia, Bangladesh ja Afrikka ovat nousevia kohdemark­kinoita.

Brexitin jälkeistä Britannian­kauppaa on vauhditettu ”hake­malla uutta suhdetta” esimerkiksi webinaarissa, jossa yritykset oli­vat mukana.

– Yhdysvalloissa olemme pa­nostaneet myös osavaltiotasoon. Olemme käyneet perusteellisia ja konkreettisia neuvotteluita muu­tamien osavaltioiden kanssa. Ne ovat jääneet meillä vähemmälle huomiolle, Skinnari sanoo.

”Olemme olleet liian harvojen vientivetureiden varassa.”
– Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeriVille Skinnari

Perinteiset vienninedistämis­matkatkin ovat alkamassa. Etäyh­teyksiä on avattu ahkerasti, mutta kaikki ei onnistu etänä.

Skinnari toivoo, että esimerkiksi juuri nyt valmistelussa oleva mat­ka Keski­Aasiaan Kazakstaniin muun muassa Isku oy:n kanssa onnistuisi.

Kun markkinat ovat koronan jäl­keen poikkeuksellisella tavalla auki, olisi tärkeää saada potkua uusille suomalaisille vientialoille.

– Pitää laajentaa vientipohjaa, ja pitää olla rohkeutta lähteä mu­kaan. Olemme olleet liian har­vojen vientivetureiden varassa, Skinnari sanoo.Kiertotalous, ympäristötekniik­ka, digitalisaatio. Skinnari pyö­rittelee tämän hetken kuumia aloja.

Mutta kotimaassakin olisi teke­mistä. Skinnari on tietoinen siitä, että Suomessa on paikkakuntia, joilla vientiosaamista pitäisi ke­hittää.

– Meillä on siinä tekemistä, että saadaan kansainvälistä osaamista koko Suomeen. Suomen sisällä on eroja, hän arvioi.

LAHDELLA EDELLYTYKSIÄ ELVYTYSRAHAAN

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaan-kauppaministeri Ville Skinnari toimii SDP:n edustaja valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) johtamassa kestävän kasvun työryhmässä.

Työryhmän yhtenä tehtävänä oli valmistella ja ohjata EU:n elvytyspaketin käyttöä kotimaassa. Paketti odottaa vielä esimerkiksi Suomen eduskunnan hyväksyntää, ennen kuin EU:n komissio voi edetä sen lopullisessa kokoamisessa ja täytäntöönpanossa.

Suomessa elvytysrahoilla on ajateltu tukea muun muassa talouden rakennemuutosta kohti hiilineutraaliutta. Lisäksi rahaa pitäisi käyttää esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan, jos paketti toteutuu.

Skinnarin mukaan elvystysrahaa voi kohdentua Lahden seudulle ja Päijät-Hämeeseen, jos ja kun kriteerit täyttäviä kohteita löytyy. Paketista kohdennetaan esimerkiksi 700 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- eli TKI-panostuksiin.

TKI-hankkeisiin tarkoitettua rahaa voi saada myös esimerkiksi valtion tuoreesta Ilmastorahastoyhtiöstä.

Päijät-Hämeessä edellytyksiä rahan saamiseen luovat esimer-kiksi LAB- ja LUT-korkeakoulut ja yritykset yhdessä, Skinnari arvioi.

– Tiedän, että Lahden seudulla on nyt hyviä hankkeita etenemässä, ja uskon, että lisää on tulossa, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri sanoo.

Haastattelu on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 5.5.2021.